uruş u‧ruş

 1. Sögüşik, ýakalaşyk bilen ýüze çykýan dawa, jenjel.

  • Urşuň geňeşi ýok. (nakyl)

  • Uruş, sögüş, emma ýaraşyga ýer goý. (nakyl)

 2. Döwletler arasyndaky ýaragly söweş, ýaragly göreş.

  • Emma weli, täze uruş tehnikasyny öwrenmek biraz kyn degdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Nädogry syýasata, zyýanly däp-dessura garşy metbugat üsti bilen alnyp barylýan iş, öwüt-nesihat, göreş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem uruş - urşum, urşuň, urşy.

graždanlyk urşy

Bir ýurduň içindäki jemgyýetçilik synplaryň arasyndaky ýaragly söweş, ýaragly göreş.

 • Çary Pökgeniň graždanlyk urşuna hem gatnaşan köne bolşewikdigini görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

 • Ol garry graždanlyk urşuna hem gatnaşypdyr.

uruş meýdany

Söweşiň, urşuň gidýän ýeri.


Duş gelýän formalary
 • uruşda
 • uruşdaky
 • uruşdan
 • uruşdanam
 • uruşdanmy
 • uruşdy
 • uruşdygy
 • uruşdygyna
 • uruşdygyny
 • uruşdyk
 • uruşdylar
 • uruşdym
 • uruşdymy
 • uruşdyr
 • uruşdyň
 • uruşdyňmy
 • uruşdyňyz
 • uruşdyňyzmy
 • uruşlar
 • uruşlara
 • uruşlarda
 • uruşlardan
 • uruşlardy
 • uruşlardyr
 • uruşlary
 • uruşlary-da
 • uruşlaryna
 • uruşlarynda
 • uruşlaryndaky
 • uruşlaryndan
 • uruşlaryny
 • uruşlarynyň
 • uruşlaryň
 • uruşly
 • uruşlydyr
 • uruşlymy
 • uruşmy
 • uruşsyz
 • uruşsyzam
 • urşa
 • urşadam
 • urşam
 • urşamy
 • urşudy
 • urşumy
 • urşumyz
 • urşumyzy
 • urşumyzyň
 • urşuna
 • urşunda
 • urşundaky
 • urşundan
 • urşundanam
 • urşuny
 • urşuny-da
 • urşunyň
 • urşuň
 • urşuňky
 • urşuňy
 • urşuňyz
 • urşuňyzda
 • urşy
 • urşy-da