urgy ur‧gy

 1. Urulmak täsiri, sarsgyn, zarba, dükgüldi.

  • Ýüregim urgusyn ursa-da aşa, Gitmedim, garaşdym ol gara gaşa. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Güýçli zarba, sütem, jebir.

  • Men diňe bir şularyň alada etmekleri saýasynda duşmanyň agyr urgusyndan gutuldym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem urgy - urguda, urgular, urgusy.


Duş gelýän formalary
 • urga
 • urguda
 • urgudan
 • urgular
 • urgulara
 • urgularda
 • urgulardan
 • urgulary
 • urgularyna
 • urgularynyň
 • urgularyň
 • urguly
 • urgusy
 • urgusydy
 • urgusyn
 • urgusyna
 • urgusyndan
 • urgusyny
 • urgusynyň
 • urgusyz
 • urgym
 • urgyny
 • urgynyň
 • urgyňdyr