urgan ur‧gan

Ýüňden, ýüplükden, simden we ş. m. işilip edilýän ýogyn tanap.

  • Şol urganlary düýäniň biline dakyp, şol gowalar bilen çuňňur guýulardan suw çekýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gullar we daýhanlar urganlar bilen agyr ýasy daşlary çekipdirler. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
  • urgandan
  • urganlar
  • urganlary
  • urganlaryň
  • urgany
  • urganynyň
  • urganyň