ur-tut ur-tut

Haýdan-haý, ýüzüniň ugruna, birden.

  • Ol ur-tut başga birine durmuşa çykyp, derrew iki sanjak gyz edindi. («Tokmak» žurnaly)

  • Men Aýsoltanyň gyzy Ogulhallyny ur-tut gelin edinjek-de oturyberjek. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)