uly u‧ly sypat

 1. Kiçi däl, göwrümi, gabarasy ullakan, gaba.

  • Bu zatlaryň şkafyň uly gözüne salaýsa, ulus-il rahat.

 2. Özüňden ýaşy ýokary bolan.

 3. Has aýratyn ähmiýeti bar bolan, has aýratyn ähmiýete eýe bolan.

  • Işiň ulusy öňde. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Bir kiçijik oglan şeýle uly iş bitiripdi -- diýip, il içine dabara düşüp, uly ile ýaýrady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Göçme manyda Ýolbaşçy, serdar.

  • Uludan uly bar diýipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Batly, güýçli.

  • Birdenkä güýçlenip, uly ýel boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Onuň ýüreginde uly joşgunlar möwç urýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ol öýden çykýardy uly zenzele. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem uly - uluda, ulular, ulusy.

ula gitmek (goýbermek)

Ýaryşda iň uly baýraga atyňy goşmak.

 • Ýygymçylar edil atlaryny ula goýberen ýaly, tabelçä garaşyp durdular. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ula turmak

Göreşde atly pälwanlar bilen göreşmek, ilki dördüň biri bolmak.

uludan dem almak

seret dem

 • Uludan dem alýar, kellesin ýaýkap. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ula
 • ulam
 • uludan
 • uludy
 • uludygy
 • uludygyna
 • uludygyndan
 • uludygyny
 • uludygynyň
 • uludyr
 • uluja
 • ulujalaryna
 • ulujam
 • ulujamyň
 • ulujasy
 • ulujasyny
 • ulular
 • ululara
 • ulularam
 • ulularda
 • ululardan
 • ululardanam
 • ululardyr
 • ululary
 • ulularymy
 • ulularyna
 • ulularynda
 • ulularyndan
 • ulularyny
 • ulularynyň
 • ulularyň
 • ulularyňam
 • ululyga
 • ululygy
 • ululygydyr
 • ululygyna
 • ululygynda
 • ululygyndadyr
 • ululygyndan
 • ululygyny
 • ululygynyň
 • ululygyň
 • ululygyňyň
 • ululyk
 • ululykda
 • ululykdadyr
 • ululykdan
 • ululykdyr
 • ulumy
 • ulumyş
 • uluragam
 • uluragy
 • uluragydyr
 • uluragyny
 • ulurak
 • ulurakdan
 • ulurakdy
 • ulurakdyr
 • uluraklar
 • uluraklary
 • uluraklarymyz
 • uluraklaryndan
 • uluraklaryny
 • uluraklarynyň
 • ulusam
 • ulusy
 • ulusydyr
 • ulusymyş
 • ulusyna
 • ulusynda
 • ulusyndan
 • ulusyny
 • ulusynyň
 • ulymy
 • ulymyz
 • ulymyzyň
 • ulyny
 • ulynyň
 • ulyň
 • ulyňyz
 • ulyňyza
 • ulyňyzyň