ululy-kiçili u‧lu‧ly-ki‧çi‧li

Içinde ulusy we kiçisi bar bolan, uly-kiçi garyşyk ýagdaýda bolan.

  • Toplar nyşanasyny üýtgeden badyna, ululy-kiçili tanklar dumly-duşdan duşmanyň üstüne baka okduryldylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Birnäçe ýyl mundan ozal öýünde ululy-kiçili sekiz çagasy bardy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)