ulgam-ulgam ul‧gam-ul‧gam

Birnäçe ulgamdan ybarat bolan, köp ulgamly.

  • Ulgam-ulgam baýyrlaryň üstlerine çenli jaý bolup, sansyz köçeler emele gelipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sizin ülkäňiziň niresine seretseň, ulgam-ulgam gara gum. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)