ulamak u‧la‧mak işlik

 1. Ujuny birikdirip uzaltmak, biri-biriniň ujuna berkitmek, biri-birine utgamak, sapmak.

  • Birnäçe guýynyň turbasyny ulap goýberseň, biziň obamyza baryp ýetjek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir gürrüňiň yzyna başga gürrüň goşmak, pikiri biri-birine baglamak.

  • Garaz, yzy netijesiz gürrüňi gürrüňe ulap, agyr märeke aç-suwsuz eplenişip, uzyn gününi geçirdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • ulagyn
 • ulam
 • ulama
 • ulamaga
 • ulamagy
 • ulamajak
 • ulamaklyk
 • ulamalar
 • ulamalary
 • ulamalaryny
 • ulamalarynyň
 • ulamalaryň
 • ulamalyk
 • ulamany
 • ulamanyň
 • ulamasy
 • ulan
 • ulanda
 • ulandan
 • ulandy
 • ulandyk
 • ulany
 • ulanynda
 • ulanyň
 • ulap
 • ular
 • ulardan
 • ularlar
 • ulary
 • ulaý
 • ulaň