ulalmak u‧lal‧mak işlik

 1. Gabarasy, göwrümi artmak.

  • Derek ulalypdyr we ösüpdir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Ösüp ýetişmek, kemala gelmek, ösmek.

  • Iki aýlygyndan beýläk ene süýdüni emmän, biziň ýaslimizde ulaldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Işçi güýji, iş funksiýasy we ş. m. artmak, giňelmek.

  • Kolhoz näçe ulalsa, güýjimiz hem şonça artyk bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Derejesi, wezipesi galmak.

 5. Göçme manyda Ulumsy bolmak, gopbamsy bolmak.

  • Indi bolsa biz ulalypdyrys, hawa, biz dogrudan hem ulumsy bolupdyrys. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ulalan
 • ulalanda
 • ulalandan
 • ulalandygy
 • ulalandygyny
 • ulalandyr
 • ulalanlarynda
 • ulalanlygy
 • ulalansoň
 • ulalanyňdan
 • ulalar
 • ulalardym
 • ulalarlar
 • ulalarsyň
 • ulalaryn
 • ulalasy
 • ulalaýsam
 • ulaldy
 • ulaldy-da
 • ulaldygy
 • ulaldygyça
 • ulaldyk
 • ulaldykça
 • ulaldylar
 • ulaldym
 • ulaldyň
 • ulaldyňmy
 • ulaldyňyzmy
 • ulaljagyna
 • ulaljakdygy
 • ulalma
 • ulalmadyk
 • ulalmaga
 • ulalmagy
 • ulalmagydyr
 • ulalmagyna
 • ulalmagynda
 • ulalmagyndaky
 • ulalmagyndan
 • ulalmagyny
 • ulalmagynyň
 • ulalmak
 • ulalmaklary
 • ulalmaklaryny
 • ulalmaklyga
 • ulalmaklygy
 • ulalmaklyk
 • ulalmaly
 • ulalman
 • ulalmanyň
 • ulalmasa
 • ulalmasy
 • ulalmasynda
 • ulalmasyndan
 • ulalmaz
 • ulalmaýar
 • ulalmaýardy
 • ulalmaýarlar
 • ulalsa
 • ulalsa-da
 • ulalsalar
 • ulalsam
 • ulalsaň
 • ulalsyn
 • ulalyp
 • ulalypdy
 • ulalypdyr
 • ulalypdyrlar
 • ulalypdyrys
 • ulalypsyň
 • ulalýan
 • ulalýandygy
 • ulalýandygydyr
 • ulalýandygyna
 • ulalýandygyny
 • ulalýandyr
 • ulalýanlygy
 • ulalýanlygyny
 • ulalýança
 • ulalýar
 • ulalýardy
 • ulalýarlar