ulaşmak u‧laş‧mak işlik

 1. Ikinji bir zat bilen sepleşmek ikinji bir zada birikmek, utgaşmak.

  • Mähnet erikleriň gurply şahallary al-asmana ulaşýandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Baş goşmak, baş urmak.

  • Ýöne, ol seniň ýanyňa barýan hem bolsa ýagşy weli, başga obalara gidip, kart-part oýnuna ulaşyp ýören bolmasa-da biridir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sen aldanyp öňküden hem beter pis käre ulaşaýmagyn -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Sezewar bolmak, duçar bolmak, uçramak.

 4. Bir-birine baglanyşmak, yzygiderli bolmak.


Duş gelýän formalary
 • ulaşan
 • ulaşandygy
 • ulaşany
 • ulaşanyny
 • ulaşdy
 • ulaşdym
 • ulaşmadygym
 • ulaşmadyk
 • ulaşmak
 • ulaşman
 • ulaşmaň
 • ulaşsyn
 • ulaşybam
 • ulaşyp
 • ulaşypdyr-da
 • ulaşýan
 • ulaşýandyr