uky u‧ky

[u:ky]

Belli bir wagt aralygynda aňyň işlemän rahatlyk halda bolup geçýän fiziologik ýagdaýy.

 • Jommy süýji ukuda hor çekip ýatan eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Şol gije şu hyýal bilen gözüme uky gelmedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem uky - ukuda, ukular, ukusy.

uka gitmek

Süýji uklap ýatmak, uklamak.

 • Ol şagallaryň uwlaşýan seslerine gulak asýardy, iň soňunda uka gidýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

ukudan goýmak

Uklamaly wagtynda uklatman saklamak, ýatyrmazlyk.

 • Öz-özüňden dowul tapyp, birnäçe adamyny ýedi gije ukudan goýupsyň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ukusy gaçmak

Ýatasyň gelse-de uklap bilmezlik, ukusy tutmaýan hala gelmek.

 • Sapargülüň ukusy gaçdy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

ukyň tutmak

Uklasyň, ýatasyň gelmek.

 • Ukym tutup, gözüm ýumulyp gelýär, irkiljek men, alyp durma ýanymy. (Nury Annagylyç, Goşgular)

ukyňy almak

Rahat ýatyp dynjyňy almak, uklamak islegini kanagatlandyrmak.

 • Men pugta ukymy aldym.


Duş gelýän formalary
 • uka
 • ukuda
 • ukudady
 • ukudadygyny
 • ukudadyr
 • ukudaky
 • ukudamy
 • ukudan
 • ukudanam
 • ukulary
 • ukularyny
 • ukuly
 • ukulylyk
 • ukumy
 • ukusam
 • ukusy
 • ukusyna
 • ukusynda
 • ukusyndan
 • ukusyny
 • ukusyny-da
 • ukusynyň
 • ukusyz
 • ukusyzlygy
 • ukusyzlygynyň
 • ukusyzlygyň
 • ukusyzlyk
 • ukusyzlykda
 • ukusyzlykdan
 • uky-da
 • ukym
 • ukymdan
 • ukymy
 • ukyny
 • ukynyň
 • ukyň
 • ukyňdan
 • ukyňy
 • ukyňyzy