uk uk

[u:k]

Ýokary ujy tüýnüge, aşaky ujy tärime berkidilýän we öýüň üstki bölegini emele getirýän uzyn inçe agaç.

 • Öýüň çagarygy gurum bilen doludy, uklarynyň balalary ikinji gezek çykarylypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Uklary iki ýana ýaýyp tärimiň üstünden aşyrylyp hem öýe girmek bolýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uk - ugum, uguň.

uguny ýekelemek

Geplände birine garşy çykman, göwnünden turup bar syryny bilmek, ugruna kowmak, göterilmek.

 • Elli ilki başlygyň uguny ýekeledi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ugam
 • ugum
 • ugumy
 • ugunda
 • uguny
 • uguň
 • ugy
 • ugy-da
 • ukdan
 • ukdandyr
 • uklar
 • uklara
 • uklardy
 • uklary
 • uklaryn
 • uklarynda
 • uklaryndan
 • uklaryny
 • uklarynyň
 • uklaryň
 • uklaýyn