ujal u‧jal

  1. Ýer sürlende, azalyň yzynda galýan kiçijik ýaba meňzeş yz, zolak.

    • Ol ujalyň gapdaly bilen gerimli ädimläp, traktora bakan ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Uzap giden aňňatlyklaryň ortasyndaky peslik ýer.


Duş gelýän formalary
  • ujalyň