uýulmak u‧ýul‧mak işlik

Biriniň gylyk-häsiýeti bilen halys öwrenişip, ýüregiň bilen şoňa berilmek, ynanmak.

  • Ol Gurt bilen gezer wagtynda olaryň gylyklaryna uýulýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem uýulmak - uýlar, uýlupdyr.


Duş gelýän formalary
  • uýlup
  • uýlupdyr
  • uýulýar