uýgurlar uý‧gur‧lar

Orta Aziýa we käbir Günbatar Hytaý raýonlarynda ýaşaýan türk diller gruppasynyň sostawyna girýän halk.


Duş gelýän formalary
  • uýgurlara
  • uýgurlardyr
  • uýgurlary
  • uýgurlarynyň
  • uýgurlaryň