tyňzamak tyň‧za‧mak işlik

  1. Içi pugta dykylyp doldurylan ýaly bolmak, ýaryljak ýaly bolmak, gabarmak (Käbir gaplar hakda).

    • Ýanlygyň garny bir tyň zap, bir gowzan ses etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gepleşik dili Güýçli gelmek, joşmak, dyknyşmak.

    • Dymdylar az, soňra ikisem birden, Tyňzap gelen gülküň dykynyn açdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tyňzap