tutunmak işlik

Özüň üçin bir zat saklamak, bir zat edinmek.

 • Ol gyşyň güni ýaşajyk güjük tutunyp, ony serhetçileriň itleri ýaly edip ýetişdirmäge jan edýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

arka tutunmak

seret arka 1


Duş gelýän formalary
 • tutunan
 • tutunandan
 • tutunany
 • tutunanym
 • tutunar
 • tutunara
 • tutundy
 • tutundykda
 • tutundylar
 • tutundym
 • tutunjak
 • tutunmaga
 • tutunmajakdygyny
 • tutunmak
 • tutunmaklary
 • tutunmalymy
 • tutunmazlyk
 • tutunmaýan
 • tutunsaň
 • tutunsaňyz
 • tutunybam
 • tutunyp
 • tutunypdy
 • tutunypdyr
 • tutunypdyrlar
 • tutunýan
 • tutunýar
 • tutunýardy
 • tutunýarlar
 • tutunýarsyň