tutmak tut‧mak işlik

 1. Bir zady ellemek, el bilen saklap durmak, birine ýa-da bir zada el bilen ýapyşmak.

  • Boýnumyň çykan ýerinden tutdy-da, ýokaryk galdyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Gamşy gowmak tutsaň, eliňi gyýar. (nakyl)

 2. Ele düşürmek, ele salmak, aw ýa-da olja hökmünde almak.

  • Bu günki ýörüşde ýylan we leňňeç tutdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Deňze belet bolmaklygyň hem balyk tutmakda uly peýdasy bar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Gurşap almak, örtmek, büremek, eýelemek.

  • Onuň bütin kellesini baş tutupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bolçanka keseli bilen kesellän adamyň tenini ýara tutýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Stansiýanyň uly bölegini nar agaçlary tutýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Asmanyň ýüzüni bulut tutdy.

 4. Bir zadyň ugruny başga tarapa sowmak, öwürmek.

  • Öý eýesi aýal ölügsi çyrany alyp, içki öýe tutdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Hakyna, kireýine almak, hakyna, kireýine işletmek.

  • Sen, bar-da, iki sany paýtun tut! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 6. Tussag etmek, azatlykdan mahrum etmek, gabamak.

 7. Bina etmek, gurmak, salmak.

  • Heleý, men seniň üstüňe ak öý tutjak bola-bola şu güne çenli tutup bilmän, hemişe seniň ýanyňda dili gysga bolup gelmegimden, ine indi şu gün, altmyş ýaşymdan soň gutulyp bildim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 8. Asmak, germek, örtmek.

  • Jeren öýüň aýnalaryna perde tutdy.

 9. Geýime parawuz çekmek.

 10. Birini bir zadyň üstünde ele salmak, üstüni açmak, syryny bilmek.

 11. Dolmak, ýaýramak, ýaňlanmak.

  • Şowhunly sesler klubuň içini tutdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Aýdym-saz owazy älemi tutdy. (B. Seýtäkow, Senemiň söýgüsi)

 12. Idetmek, saklamak.

  • Gurçuk tutmagy ussat aýallara tabşyrmaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 13. Bir ýerde ornaşmak, ýerleşmek, ýaşamak.

  • Bu ýerde bilbiller hem meken tutar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 14. Biri-birine sepleşmek, ýapyşmak, ýelmeşmek.

  • Bukjany öňküsi ýaly ýelmejek boldy, emma öňküsi ýaly ýelim tutmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 15. Bir zat üçin häzirlik görmek, taýýarlyk görmek.

  • Şaýyňy tut, ýör gideli! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 16. Özüňi bir hili alyp barmak, gyraklaşmak, çetleşmek.

  • Soňky wagtlarda sen beýlekilere goşulmaýarsyň, özüňi çetde tutýarsyň. («Mydam taýýar» gazeti)

 17. Suwarmak, suw goýbermek.

  • Suw tutmagyň täze ýolun öwrendi, şol hakda ylmy iş ýazyp ýör indi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 18. Gezemek, çenemek, gönülemek.

  • Garawul görnen gara tüpeň tutdy.

 19. Biriniň işini, kärini dowam etmek, alyp barmak.

  • Gämide ýerimi tutjak atam bar. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem tutmak - tutdum, tutduň, tutupdyr.

arkasyny tutmak

seret arka 1

 • Seniň arkaňy tutasym gelmeýär. («Mydam Taýýar» gazeti)

 • Näme üçin geolog hem onuň arkasyny tutýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

at tutmak

Ýatlamak, agzamak.

 • Bu gelniň adyny kolhozçylar hormat bilen tutýarlar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

bisarpa tutmak

Aýawsyz saklamak, tygşytsyz sarp etmek.

düýbüni tutmak

Düýp.

 • Biziň partiýamyzyň düýbüni tutujy. W. I. Lenin G. W. Plehanowyň ýalňyşlaryny, azaşmalaryny tankytlady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Häzir biz uly depgin bilen täze hasylyň düýbüni tutýarys. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

düýp tutmak

seret düýp

eli galam tutmak

Hat ýazyp okap bilmek.

 • Näme, aýallaryň eli galan tutýany ýokmy?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

eli ýarag tutmak

seret el

 • Eli ýarag tutan watan goragyna at goýdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

eňek tutmak

seret eňek

 • Özüniň bir eňegini tutýan bu garrynyň gürrüňine gidip, ýekeje oglumyň patasyny almadym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

eziz tutmak

seret eziz

 • Biz seni öz balamyzdan eziz tutýarys. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

göz öňünde tutmak

seret göz

gözüňi tutmak

seret göz

 • Şol bir tam dyr çöregim, emdiren süýdüm gözüňi tutandyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

gyzzyrma tutmak

seret gyzzyrma 1

 • Men şu gün ýaramak, agşam gyzzyrma tutdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ileri tutmak

seret ileri

kejine tutmak

seret keç

 • Aý, Hoşgeldi, sen hem kejine tutýarsyň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

oka tutmak

seret ok 1

özüňi tutmak

seret öz 1 1

 • Indi etjegimi bilerin, özümi tutaryn. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

özüňi ýokary tutmak

seret öz 1

 • Biz Mommady halamazdyk, ol özüni bizden ýokary tutýardy ahyry. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

sözüň ýer tutmazlyk

seret söz

 • Işiň görünmezdi, ýer tutman sözüň, «Güzeran» diýip darasaň-da gurt kimin. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

tanap tutmak

seret tanap

ýaka tutmak

seret ýaka

 • Adam ölmese, her bir zady görjek ekeni! -- diýip, ýakasyny tutdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýas tutmak

seret ýas

 • Dul galan aýaly adamsynyň ýasyny tutmaga goýman, derrew satdylar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

ýüz tutmak

seret ýüz 1

 • Näme habar bar? -- diýip, aňyrdan gelenleriň iň ýaşulusy hasaplap, Nepes aga ýüz tutdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Agitatorlar köne hormatly kolhozçylara ýüz tutdular. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tutaly
 • tutalyň
 • tutam
 • tutamok
 • tutan
 • tutana
 • tutanda
 • tutandan
 • tutandygy
 • tutandygyna
 • tutandygyny
 • tutandyklary
 • tutandyklaryny
 • tutandyr
 • tutanlar
 • tutanlara
 • tutanlaram
 • tutanlary
 • tutanlaryna
 • tutanlarynda
 • tutanlaryndan
 • tutanlaryny
 • tutanlaryň
 • tutanlygy
 • tutanlyk
 • tutanmyş
 • tutanok
 • tutansoň
 • tutany
 • tutanym
 • tutanyma
 • tutanymda
 • tutanymy
 • tutanymyz
 • tutanymyzda
 • tutanymyzdan
 • tutanymyzy
 • tutanyna
 • tutanynda
 • tutanyndan
 • tutanyny
 • tutanynyň
 • tutanyň
 • tutanyňda
 • tutanyňyzda
 • tutar
 • tutar-da
 • tutara
 • tutardan
 • tutardy
 • tutardylar
 • tutardym
 • tutardyň
 • tutarlar
 • tutarlarmy
 • tutarly
 • tutarlyk
 • tutarmy
 • tutarsyň
 • tutarsyňyz
 • tutary
 • tutaryn
 • tutaryna
 • tutarys
 • tutarysmy
 • tutasy
 • tutasym
 • tutasyň
 • tutaý
 • tutaýan
 • tutaýdy
 • tutaýmagy
 • tutaýmak
 • tutaýmaly
 • tutaýmasa
 • tutaýsa
 • tutaýsak
 • tutaýsalar
 • tutaýsam
 • tutaýsaň
 • tutaýyn
 • tutaýyň
 • tutaňok
 • tutdugam
 • tutdugy
 • tutdugym
 • tutduk
 • tutdular
 • tutdularmy
 • tutdum
 • tutdum-da
 • tutdumy
 • tutdur
 • tutduň
 • tutduňmy
 • tutduňyz
 • tutduňyzmy
 • tutdy
 • tutdy-da
 • tutgun
 • tutjagy
 • tutjagymy
 • tutjagymyz
 • tutjagyna
 • tutjagyny
 • tutjagyňa
 • tutjak
 • tutjakdygy
 • tutjakdygyna
 • tutjakdygyny
 • tutjakdygyňyz
 • tutjakdyklary
 • tutjakdyklaryny
 • tutjakdylar
 • tutjaklar
 • tutjaklygy
 • tutjakmy
 • tutma
 • tutma-da
 • tutmady
 • tutmadygyň
 • tutmadyk
 • tutmadyklar
 • tutmadylar
 • tutmadym
 • tutmadyň
 • tutmadyňmy
 • tutmadyňyzmy
 • tutmaga
 • tutmaga-da
 • tutmagam
 • tutmagy
 • tutmagydyr
 • tutmagymy
 • tutmagymyz
 • tutmagyn
 • tutmagyna
 • tutmagynda
 • tutmagyndan
 • tutmagyny
 • tutmagynyň
 • tutmagyň
 • tutmagyňy
 • tutmagyňyz
 • tutmagyňyzy
 • tutmajagyny
 • tutmajak
 • tutmak
 • tutmakda
 • tutmakdan
 • tutmakdy
 • tutmakdyr
 • tutmaklaram
 • tutmaklary
 • tutmaklaryny
 • tutmaklyga
 • tutmaklygy
 • tutmaklygyna
 • tutmaklygynyň
 • tutmaklygyň
 • tutmaklyk
 • tutmaklykdan
 • tutmaklykdyr
 • tutmakçy
 • tutmalam
 • tutmalar
 • tutmalary
 • tutmalaryna
 • tutmalaryny
 • tutmalarynyň
 • tutmalaryň
 • tutmaly
 • tutmalydy
 • tutmalydygy
 • tutmalydygymy
 • tutmalydygyny
 • tutmalydyk
 • tutmalydyr
 • tutmalydyrlar
 • tutmalymy
 • tutman
 • tutmandy
 • tutmandygy
 • tutmandygyna
 • tutmandygyny
 • tutmandylar
 • tutmandyr
 • tutmandyrlar
 • tutmanlygy
 • tutmanmy
 • tutmansoň
 • tutmany
 • tutmanyma
 • tutmanymyzda
 • tutmanyň
 • tutmanyňda
 • tutmarsyň
 • tutmasa
 • tutmasa-da
 • tutmasak
 • tutmasalaram
 • tutmasam
 • tutmasana
 • tutmasaň
 • tutmasy
 • tutmasyn
 • tutmasyna
 • tutmasyndan
 • tutmasyny
 • tutmasynyň
 • tutmaz
 • tutmazdan
 • tutmazdy
 • tutmazdylar
 • tutmazlar
 • tutmazlygy
 • tutmazlygyny
 • tutmazlygynyň
 • tutmazlyk
 • tutmazlykdan
 • tutmazmy
 • tutmazymyzdan
 • tutmazyndan
 • tutmaýan
 • tutmaýandygy
 • tutmaýandygyny
 • tutmaýany
 • tutmaýar
 • tutmaýardy
 • tutmaýardylar
 • tutmaýarlar
 • tutmaýarsyň
 • tutmaýyn
 • tutmaň
 • tutmuş
 • tutsa
 • tutsa-da
 • tutsak
 • tutsalar
 • tutsalaram
 • tutsam
 • tutsam-da
 • tutsana
 • tutsaň
 • tutsaňam
 • tutsaňyz
 • tutsun
 • tutsunlar
 • tutubam
 • tutup
 • tutupdy
 • tutupdyk
 • tutupdylar
 • tutupdym
 • tutupdyr
 • tutupdyr-da
 • tutupdyrlar
 • tutupmy
 • tutupsyň
 • tutupsyňyz
 • tutuň
 • tutýan
 • tutýan-da
 • tutýanam
 • tutýandan
 • tutýandandy
 • tutýandygy
 • tutýandygymyz
 • tutýandygyna
 • tutýandygyndan
 • tutýandygyny
 • tutýandygynyň
 • tutýandygyňy
 • tutýandyklaryny
 • tutýandyr
 • tutýandyrlar
 • tutýanlar
 • tutýanlara
 • tutýanlaram
 • tutýanlardan
 • tutýanlary
 • tutýanlarynyň
 • tutýanlaryň
 • tutýanlygy
 • tutýanlygydyr
 • tutýanlygyndan
 • tutýanlygyny
 • tutýanlygyňy
 • tutýany
 • tutýanym
 • tutýanymy
 • tutýanyna
 • tutýanyny
 • tutýanyň
 • tutýanyňmy
 • tutýanyňy
 • tutýanyňyz
 • tutýança
 • tutýar
 • tutýar-da
 • tutýardy
 • tutýardyk
 • tutýardylar
 • tutýardym
 • tutýarka
 • tutýarlar
 • tutýarmy
 • tutýarsyň
 • tutýarsyňyz
 • tutýaryn
 • tutýarys