tutawaç tu‧ta‧waç

[tutawa:ç]

Bir guralyň el bilen tutulýan ýeri, tutguç.

 • Elliniň gabsanyň petleli taýyndan tutawaç gözläp, işik açjak bolup urnuşyny hasaba almasak, ol işikden kynçylyk görmän daş çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Tutawajy bir gapdala aýlanda, turba galyp, beýläk aýlasaň ol aşak düşýärdi. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tutawaç - tutawajy.


Duş gelýän formalary
 • tutawaja
 • tutawajy
 • tutawajyna
 • tutawajynda
 • tutawajyndan
 • tutawajyny
 • tutawajyň
 • tutawaçda
 • tutawaçdaky
 • tutawaçdan
 • tutawaçlar
 • tutawaçlary
 • tutawaçlaryny
 • tutawaçlarynyň
 • tutawaçlaryň
 • tutawaçly