tut

[tu:t]

Botanika Ýapragy ýüpek gurçuklaryna berilýän, böwürsleniň miwesi ýaly miwe berýän agaç.

 • Haýatyň ortasyndan geçýän suwly ýabyň gyralaryny bolsa igdedir tut agaçlary tutup otyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Oglanlar tutlara çykyp, ýaprakly çybyk kesdiler. («Pioner» žurnaly)

 • Oglan howlugar, tut wagtynda bişer. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tut - tudum, tuduň.

tut ýaly bolmak

Örän gurat, sagat, daýaw bolmak.

 • Inerim, örän ýagşy, şu gün edil tut ýaly sagaldym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Emma özün tut ýaly, Duýýar hormatly myhman. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tuda
 • tudumyzyň
 • tuduna
 • tudunyň
 • tuduň
 • tuduňy
 • tudy
 • tut-da
 • tutda
 • tutdan
 • tutdugam
 • tutdugy
 • tutdugym
 • tutduk
 • tutdular
 • tutdularmy
 • tutdum
 • tutdumy
 • tutdur
 • tutduň
 • tutduňmy
 • tutduňyz
 • tutduňyzmy
 • tutdy
 • tutlar
 • tutlara
 • tutlary
 • tutlarymyzam
 • tutlaryň
 • tutluga
 • tutlugy
 • tutlugyň
 • tutluk
 • tutlukda
 • tutlukdan
 • tutly
 • tutlysyny
 • tutmuş
 • tutmuşam