turuzmak tu‧ruz‧mak işlik

 1. Birini oturan ýerinden aýaga galdyrmak, dik duruzmak, ör boýuna galdyrmak.

 2. Ukudan oýatmak.

  • Mugallym ony ýerinden turuzdy. Bar, onda Orazy turzup goýber! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem turuzmak - turzar, turzupdyr.

goh turuzmak

seret goh

gopgun turuzmak

seret gopgun

 • Arada, ýygnakda doklad etmeli bolamda, uly gopgun turuzdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Biz bu ýerde baýaky daýzamyzyň geçen ýyllardaky turzan gopgunlary hakynda gürrüň açjak. («Tokmak» žurnaly)

topalaň turuzmak

seret topalaň

tozan turuzmak

seret tozan


Duş gelýän formalary
 • turuzdy
 • turuzdy-da
 • turuzdylar
 • turuzdym
 • turuzgyn
 • turuzjagyny
 • turuzjak
 • turuzjakdygy
 • turuzmady
 • turuzmadylar
 • turuzmadyňyz
 • turuzmaga
 • turuzmaga-da
 • turuzmagy
 • turuzmagyna
 • turuzmagyndan
 • turuzmagynyň
 • turuzmagyň
 • turuzmajagyny
 • turuzmak
 • turuzmakdan
 • turuzmaklaryna
 • turuzmaklygyny
 • turuzmakçy
 • turuzmaly
 • turuzman
 • turuzmandyrlar
 • turuzmasa-da
 • turuzmazlyga
 • turuzmazlyk
 • turuzmaýar
 • turuzmaýardy
 • turuzmaýyn
 • turuzsalar
 • turuzsam
 • turuzýan
 • turuzýandyklaryny
 • turuzýar
 • turuzýardy
 • turuzýardylar
 • turuzýarlar
 • turuzýarsyň
 • turzaly
 • turzan
 • turzandygy
 • turzandyklaryndan
 • turzanlardy
 • turzanlarynda
 • turzanlaryň
 • turzanlygy
 • turzany
 • turzar
 • turzar-da
 • turzardy
 • turzarlar
 • turzaýynmy
 • turzup
 • turzupdy
 • turzupdylar
 • turzupdyr
 • turzupdyrlar
 • turzuň