turmak tur‧mak işlik

 1. Ýeriňden galmak, ör boýuňa durmak, aýak üstüne galmak.

  • Keselliler düşeklerinden turmasyz edilipdir. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Ukudan oýanmak.

  • Ogly, gyzy heniz hem turmandyrlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Giç ýat-da, ir tur, alty pişegi artyk ur. (nakyl)

 3. Başlamak, göterilmek.

  • Deňizde gaý turdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Birden howa bulaşyp, güýçli ýel turdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem turmak - turdum, turduň, turupdyr.

tur-otur, kersen getir etmek

seret kersen

 • Men onuň tur-otur, kersen getiri boldum. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýürekden turmak

seret ýürek 1

 • Her bir milletiň halk sungaty adamlaryň ýüreginden turmak üçin hemişe ýel tapýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • turaly
 • turalyň
 • turan
 • turana
 • turanam
 • turanda
 • turandan
 • turandygy
 • turandygyny
 • turandyr
 • turanlar
 • turanlarynda
 • turanlaryndan
 • turanlaryny
 • turanlaryň
 • turanlygy
 • turanmyş
 • turanok
 • turansoň
 • turany
 • turanym
 • turanymda
 • turanymdan
 • turanymyzda
 • turanyna
 • turanynda
 • turanyndan
 • turanyny
 • turanyň
 • turanyňda
 • turanyňyzda
 • turar
 • turar-da
 • turara
 • turardy
 • turardylar
 • turarlar
 • turarly
 • turarsyň
 • turaryma
 • turaryn
 • turaryna
 • turasy
 • turasym
 • turaý
 • turaýdy
 • turaýjak
 • turaýmagyndan
 • turaýmagynyň
 • turaýsa
 • turaýsaň
 • turaýyn
 • turaýýar
 • turdam
 • turdugym
 • turduk
 • turdular
 • turdum
 • turdum-da
 • turdumy
 • turdur
 • turduň
 • turduňmy
 • turduňyzmy
 • turdy
 • turdy-da
 • turgun
 • turjagy
 • turjagyny
 • turjak
 • turjakdygyndan
 • turjakdygyny
 • turjakka
 • turma
 • turmady
 • turmadyk
 • turmadylar
 • turmadym
 • turmadyňmy
 • turmaga
 • turmaga-da
 • turmagy
 • turmagymy
 • turmagyna
 • turmagynda
 • turmagyndan
 • turmagyny
 • turmagynyň
 • turmagyň
 • turmajak
 • turmajakdygyny
 • turmak
 • turmakdan
 • turmakdyr
 • turmaklaryna
 • turmakçy
 • turmaly
 • turmalydy
 • turmalydygy
 • turmalydygymy
 • turmalydyr
 • turman
 • turmanam
 • turmandy
 • turmandygyny
 • turmandyr
 • turmandyrlar
 • turmansoň
 • turmany
 • turmanym
 • turmaryn
 • turmasa
 • turmasa-da
 • turmasaň
 • turmasaňam
 • turmasy
 • turmasyny
 • turmaz
 • turmazdan
 • turmazdy
 • turmazlyk
 • turmazmy
 • turmazyndan
 • turmazynyň
 • turmaýan
 • turmaýar
 • turmaň
 • tursa
 • tursa-da
 • tursak
 • tursalar
 • tursam
 • tursana
 • tursaň
 • tursun
 • tursunmy
 • turubam
 • turup
 • turupdy
 • turupdyr
 • turupdyr-da
 • turupdyrlar
 • turupsyň
 • turuň
 • turýan
 • turýandygyny
 • turýanlygyny
 • turýany
 • turýanyna
 • turýanyndan
 • turýanyny
 • turýar
 • turýar-da
 • turýardy
 • turýardylar
 • turýarlar
 • turýarmy
 • turýarmyka
 • turýaryn
 • turýarys