tohum to‧hum

 1. Ekmek üçin niýetlenen saýlama däne.

  • Tohumlaryň ikisi-de bir wagtyn özünde bir meňzeş şertlerde ekildi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ol toýunsow ýerlerden ýokary hasyl almak üçin, ilki bilen gowaçalardan endigan tohum almagyň gerekdigine oňat düşünýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Täze janly organizmi emele getirýän madda, döl.

  • Tohum bereris welin her gapdan 52 kilogram pile alynmalydyr. («Pioner» žurnaly)

 3. Oňat sortly haýwan.

  • Fermada häzir 25 tohum sygyr bolup, olaryň her biri günde 30 litre çenli süýt berýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Bir säwlik sebäpli şu saparky döwekde tohum atlary ulanmak dogry gelipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • tohuma
 • tohumda
 • tohumdan
 • tohumdy
 • tohumdyr
 • tohumlar
 • tohumlara
 • tohumlarda
 • tohumlardan
 • tohumlary
 • tohumlarydyr
 • tohumlaryn
 • tohumlaryna
 • tohumlarynda
 • tohumlaryndan
 • tohumlaryny
 • tohumlarynyň
 • tohumlaryň
 • tohumlaýyn
 • tohumly
 • tohumlydyr
 • tohumlyga
 • tohumlygy
 • tohumlygynda
 • tohumlygyň
 • tohumlyk
 • tohumlykda
 • tohumlylar
 • tohumlylara
 • tohumlylarda
 • tohumlylardan
 • tohumlylary
 • tohumlylarynyň
 • tohumlylaryň
 • tohumlylygy
 • tohumlylygyny
 • tohumlylygynyň
 • tohumlylygyň
 • tohumlylyk
 • tohumsyz
 • tohumy
 • tohumydyr
 • tohumymyzda
 • tohumyn
 • tohumyna
 • tohumynam
 • tohumynda
 • tohumyndaky
 • tohumyndan
 • tohumyndandyr
 • tohumyny
 • tohumynyň
 • tohumynyňky
 • tohumynyňkylar
 • tohumyň
 • tohumyňa
 • tohumyňda
 • tohumyňky
 • tohumyňyz
 • tohumyňyzy