togalamak to‧ga‧la‧mak işlik

 1. Bir zady togalak etmek, şar görnüşine getirmek.

  • Oglanlar palçykdan togalap göjek ýasadylar.

 2. Oklaw, turba görnüşine getirmek.

  • Demriň bir listini togalamak üçin 4-6 adamyň güýji talap edilýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Tigirläp goýbermek, tigirläp, itip alyp gitmek.

  • Çelegi togalap alyp gitdiler.

 4. Agdaryp goýbermek, ýykmak.

  • Tüpeňiň nili äpişgäniň ýokarky gözlerine ilip, aýnany kül-pagyş etdi, özüni hem arkanlygyna togalady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • togalabam
 • togalady
 • togaladyň
 • togalajak
 • togalaly
 • togalalymy
 • togalamagyna
 • togalamak
 • togalamaly
 • togalamalydygyny
 • togalamasam
 • togalan
 • togalandy
 • togalanlygy
 • togalansoň
 • togalap
 • togalapdyr
 • togalapdyr-da
 • togalapdyrlar
 • togalar
 • togalaryn
 • togalaryny
 • togalasym
 • togalaýan
 • togalaýanam
 • togalaýmasyn
 • togalaýyn