tirkemek tir‧ke‧mek işlik

 1. Bir zadyň yzyna berkitmek, goşmak.

  • Biz siziň alyp gitjek sostawyňyza ýene bir näçe wagon tirkemekçidik. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Yzyna düşürip ýörmek, ýanyň bilen alyp gitmek ýa-da gelmek.

  • Komandir özüniň ýigitlerini yzyna tirkäp ugrady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Begenç Çary bilen Potdyny yzyna tirkäp geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • tirkedi
 • tirkedi-de
 • tirkediler
 • tirkedim-de
 • tirkediň
 • tirkeme
 • tirkemegi
 • tirkemegini
 • tirkemek
 • tirkemekden
 • tirkemekçidik
 • tirkeseňem
 • tirkän
 • tirkändir
 • tirkäp
 • tirkäpdi
 • tirkäpdir
 • tirkäpsiň
 • tirkärdiler
 • tirkärin