tesbi

  1. Dini söz Musulmanlaryň köp gezek gaýtalap sanaýan dogalarynyň hasaby saklanylýan monjuk düzümi.

    • Hikmet Isfahany aýaklaryny uzadyp, kresloda, gaýşaryp oturdy-da, tesbisini sanap, gözleriniň gyýygy bilen Eýranparaza garady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Dükançy tesbisini gysymyna düýrläp, jübüsine dykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Täret edilende, dişe sürtelýän kiçijik agaç.