tertipsizlik at

[terti:psizlik]

  1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirmezlik, düzgünsizlik, terbiýesizlik.

    • Onuň tertipsizlik eden wagtyny görmändirler. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Düzgüne salynmazlyk, dogry düzgünleşdirilmezlik, ýerbe-ýer dällik, başly-baratlylyk.

    • Onuň ýolbaşçylyk edýän ýerinde hiç hili tertipsizlik bolup bilmez. («Tokmak» žurnaly)

  3. Yzygiderli, birsydyrgyn dällik, düzgün-nyzamsyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tertipsizlik - tertipsizligi.