tertip ter‧tip at

[terti:p]

 1. Bir zadyň dogry düzgünleşdirilen ýagdaýy, düzgün.

  • Suwy tygşytly ulanmakda degişli tertip bolmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Egin-eşiginiň arassaçylygyna hem tertibine çaga wagtynda-da geleňsizdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir zadyň yzygiderli, bir sydyrgyn gidişi.

  • Krosswordyň formasyny düzeniňden soň, ony tertip boýunça nomerlemeli. («Mydam taýýar» gazeti)

 3. Bir zadyň berjaý ediliş, amala aşyrylyş düzgüni.

  • Saýlawda ses bermeklik tertibi.

 4. Bir kollektiwiň, maşgalanyň ähli çlenleri üçin berkarar edilmeli düzgün, kada-kanun.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tertip - tertibi.

gün tertibi

seret gün

 • Sessiýanyň gün tertibinde üç mesele tassyklandy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

tertibe salmak

Düzedişdirmek, düzgünleşdirmek.

tertip san

Grammatik termin seret san 1


Duş gelýän formalary
 • tertibe
 • tertibem
 • tertibi
 • tertibidir
 • tertibimiz
 • tertibimize
 • tertibinde
 • tertibindedir
 • tertibinden
 • tertibindäki
 • tertibine
 • tertibini
 • tertibiniň
 • tertibiň
 • tertibiňi
 • tertipde
 • tertipdedigini
 • tertipden
 • tertipdäki
 • tertipler
 • tertiplerde
 • tertiplerden
 • tertiplere
 • tertipleri
 • tertiplerinde
 • tertiplerine
 • tertiplerini
 • tertipleriniň
 • tertipleriň
 • tertipleýin
 • tertipli
 • tertiplidi
 • tertiplik
 • tertiplikde
 • tertiplilige
 • tertipliligi
 • tertipliligini
 • tertipliligiň
 • tertiplilik
 • tertiplilikde
 • tertiplilikdir
 • tertipsiz
 • tertipsizlige
 • tertipsizligi
 • tertipsizligini
 • tertipsizliginiň
 • tertipsizligiň
 • tertipsizlik