tersleşmek işlik

Biri bilen agzyň alarmak, biri-biriniň göwnüňe degmek.

 • Olar agzybirlikde ýaşaýar ekenler, hiç wagt tersleşmeýär ekenler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tersleşdiler
 • tersleşdim
 • tersleşdiňizmi
 • tersleşen
 • tersleşende
 • tersleşenden
 • tersleşendigi
 • tersleşendir
 • tersleşenini
 • tersleşenleri
 • tersleşenlerinden
 • tersleşenok
 • tersleşer
 • tersleşip
 • tersleşipdir
 • tersleşme
 • tersleşmedi
 • tersleşmek
 • tersleşmeklige
 • tersleşmeýär
 • tersleşmäli
 • tersleşse
 • tersleşsek
 • tersleşäýme
 • tersleşäýmeli
 • tersleşýärler