tekepbir

[tekepbi:r]

Hiç kime göwni ýetmeýän, göwnüýetmezçilik edýän, ulumsy, gopbamsy.

 • Ol şol tekepbir garaýşy bilen adamlara seretdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • tekepbirdi
 • tekepbirdim
 • tekepbirem
 • tekepbiri
 • tekepbirlige
 • tekepbirligi
 • tekepbirligimi
 • tekepbirligine
 • tekepbirliginiň
 • tekepbirligiň
 • tekepbirlik
 • tekepbirlikden
 • tekepbirlikdir