tejribeli tej‧ri‧be‧li sypat

[tejri:beli]

Praktiki bilimli, işe türgenleşen, iş usulyny, tärini ele alan.

  • Şofýor örän tejribeli bolmasa, ýa maşynyň tormozy sähelçejik tutmasa, maşynyň her tigri bir ýerde dargajakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tejribeliligi
  • tejribeliligine
  • tejribeliliginiň
  • tejribelilik
  • tejribelisi