tebigat

[tebi:gat]

 1. Organiki we organiki däl dünýä, älemde bar bolan hemme zatlar.

  • Tebigatda täze janly maddalar döreýär. («Pioner» žurnaly)

  • Zähmet söýer sowet adamlary tebigaty başarjaňlyk bilen özgerdiýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Şäherleriň daşyndaky daglyk, tokaýlyk we ş. m. ýerler.

  • Olaryň ikisiniň-de tebigata, ösümlik dünýäsine bolan höwesleri uludy. («Pioner» žurnaly)

 3. Göçme manyda Asyl boluş, gylyk-häsiýet.

  • Gyzlaryň tebigaty näzik bolýar. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • tebigata
 • tebigatam
 • tebigatda
 • tebigatdadyr
 • tebigatdaky
 • tebigatdakysyndan
 • tebigatdan
 • tebigatdyr
 • tebigatlary
 • tebigatlaryna
 • tebigatlaryny
 • tebigatly
 • tebigatlydyr
 • tebigatmy
 • tebigatsyz
 • tebigaty
 • tebigatydyr
 • tebigatym
 • tebigatyma
 • tebigatymy
 • tebigatymyz
 • tebigatymyza
 • tebigatymyzy
 • tebigatymyzyň
 • tebigatyn
 • tebigatyna
 • tebigatynda
 • tebigatyndaky
 • tebigatyndan
 • tebigatyny
 • tebigatynyň
 • tebigatynyňam
 • tebigatyň
 • tebigatyňam
 • tebigatyňda
 • tebigatyňyza