tasma tas‧ma

Inçe uzyn edilip gyýlan gaýyş, ham.

  • Tasma gamça çydap bilmän, at janawar asmana bökýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýasy tasma guşakly jalbarynyň jübüsinden bir kagyz çykardy-da, ussa uzatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tasmadan
  • tasmalaryň
  • tasmaly
  • tasmany
  • tasmanyň
  • tasmasy
  • tasmasyna
  • tasmasyny