taraply ta‧rap‧ly sypat

Tarapy bar bolan, gapdally.

 • Köp taraply üçburçluk.

bir taraply

Doly gerim almadyk, doly däl, çäkli.

 • Hüjüm bir taraplydy.

biz taraply

Ýurtdaş, obadaş, watandaş.

 • Gara saçlaň bir gulaç, biziň taraply gördüm. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

köp taraply

Her taraplaýyn, hemme taraplaýyn, çäksiz.

 • Bu günler çagalaryň köp taraply işleriniň iň bir möwç urýan pursady. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tarapla
 • taraplydy
 • taraplydygyny
 • taraplydyr
 • taraplylyga
 • taraplylygy
 • taraplylygyny
 • taraplylyk
 • taraplylykda