tarapdar ta‧rap‧dar

[tarapda:r]

Bir garaýşy, taglymaty, ideýany dowam etdiriji, şonuň tarapyny çalyjy, tarap tutujy.

 • Garşysyna çykdyň mugt iýýäniň, tarapdary boldun, zähmet söýýäniň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tarapdarlar
 • tarapdarlara
 • tarapdarlaram
 • tarapdarlary
 • tarapdarlarydy
 • tarapdarlarydyr
 • tarapdarlaryna
 • tarapdarlaryndan
 • tarapdarlaryny
 • tarapdarlarynyň
 • tarapdarlaryň
 • tarapdarlygy
 • tarapdarlygyň
 • tarapdarlyk
 • tarapdarlykda
 • tarapdarlykdyr
 • tarapdary
 • tarapdary-da
 • tarapdarydy
 • tarapdarydyr
 • tarapdarymy
 • tarapdaryn
 • tarapdaryna
 • tarapdarynyň