tapmak tap‧mak işlik

Gözegçilik ýa-da agtaryş netijesinde bir zady ele salmak, nirededigini bilmek.

 • Şol şöhle salyp duran ýaly hemme adamlar tapsynlar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Tapan -- begener, tanan-alar. (nakyl)

amatyny tapmak

seret amat

 • Amatyn tapdym-da bökdüm üstüne, ykjam tutdum bogazyndan dessine. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

dilini tapmak

seret göwnüni tapmak göwnüni tapmak

 • Ol her bir adamynyň garrylaryň-da, ýaşlaryň-da, hatda çagalaryň-da dilini tapýar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

dogry tapmak

seret dogry

 • Jumany hem partiýa hataryna götermegi dogry tapyp, olaryň partiýa hataryna kabul edilmegini ýaçeýka sekretaryna tabşyrdylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

göwnüni tapmak

seret göwün

janyňa aram tapmak

seret jan

 • Bu sessiz bakyşdan olaryň janlary aram tapan ýaly boldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

pälinden tapmak

seret päl

 • Öz pälinden tapar, kim bolsa ýeser. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

ugruny tapmak

seret ugur

 • Eýdip-beýdip, ugrun tapyp arada sümen eken ol bir ýolbaşçy işe. («Tokmak» žurnaly)

ugur tapmak

seret ýol tapmak ýol tapmak

 • Awçylar we çopanlar azaşanlarynda, ugur tapmak üçin şol özboluşly ösümliklerden peýdalanypdyrlar. («Mydam Taýýar» gazeti)

ýitirip tapan ýaly

Höwes bilen, yhlasly (görüp-görüşmek).

ýol tapmak

seret ýol

 • Şeýle oýlana-oýlana bir ýol tapdym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tapaly
 • tapalyň
 • tapam
 • tapamok
 • tapan
 • tapana
 • tapanam
 • tapanda
 • tapandan
 • tapandy
 • tapandygy
 • tapandygymyzy
 • tapandygyna
 • tapandygyny
 • tapandyklary
 • tapandyklaryny
 • tapandyr
 • tapanlar
 • tapanlaram
 • tapanlarynda
 • tapanlaryndan
 • tapanlaryny
 • tapanlaryň
 • tapanlygy
 • tapanmyş
 • tapanok
 • tapanokdy
 • tapanoklar
 • tapansoň
 • tapany
 • tapanym
 • tapanymda
 • tapanymy
 • tapanymyzdan
 • tapanyna
 • tapanyndan
 • tapanyny
 • tapanyň
 • tapanyňda
 • tapanyňdan
 • tapanyňy
 • tapanyňyzdan
 • tapar
 • tapar-da
 • tapara
 • tapardan
 • tapardy
 • tapardyk
 • tapardylar
 • tapardym
 • tapardyň
 • tapardyňyz
 • taparlar
 • taparlyk
 • taparmy
 • taparmyka
 • taparsyň
 • taparsyňyz
 • tapary
 • taparyn
 • taparyndan
 • taparys
 • tapasy
 • tapasymyz
 • tapasyň
 • tapaýan
 • tapaýjak
 • tapaýmak
 • tapaýmaly
 • tapaýmasa
 • tapaýmasaň
 • tapaýsa
 • tapaýsady
 • tapaýsak
 • tapaýsam
 • tapaýsaň
 • tapaýsaňyz
 • tapaýyn
 • tapaýynmy
 • tapaýyň
 • tapaýýar
 • tapaňok
 • tapaňokmy
 • tapdam
 • tapdy
 • tapdy-da
 • tapdygy
 • tapdygym
 • tapdygyndan
 • tapdygyňdan
 • tapdyk
 • tapdyk-da
 • tapdykmyka
 • tapdylar
 • tapdym
 • tapdymy
 • tapdyr
 • tapdyň
 • tapdyňmy
 • tapdyňyz
 • tapdyňyzmy
 • tapgyn
 • tapjaga
 • tapjagy
 • tapjagym
 • tapjagyna
 • tapjagyny
 • tapjagyňa
 • tapjagyňy
 • tapjak
 • tapjakdygy
 • tapjakdygymyza
 • tapjakdygymyzy
 • tapjakdygyna
 • tapjakdygyny
 • tapjakdygyňy
 • tapjakdyklaryny
 • tapjakdyr
 • tapjaklaryny
 • tapma
 • tapma-da
 • tapmady
 • tapmadyga
 • tapmadyk
 • tapmadyklar
 • tapmadylar
 • tapmadylarmyka
 • tapmadym
 • tapmadymy
 • tapmadyň
 • tapmadyňmy
 • tapmadyňyzmy
 • tapmaga
 • tapmaga-da
 • tapmagam
 • tapmagy
 • tapmagydyr
 • tapmagym
 • tapmagymyz
 • tapmagyna
 • tapmagynda
 • tapmagyny
 • tapmagynyň
 • tapmagyň
 • tapmagyňa
 • tapmajagymy
 • tapmajagyna
 • tapmajagyny
 • tapmajagyňa
 • tapmajagyňyzy
 • tapmajak
 • tapmajakdygyny
 • tapmak
 • tapmakda
 • tapmakdan
 • tapmakdy
 • tapmakdyr
 • tapmaklary
 • tapmaklaryna
 • tapmaklaryny
 • tapmaklyga
 • tapmaklygy
 • tapmaklygyň
 • tapmaklyk
 • tapmaklykda
 • tapmaklykdyr
 • tapmakçy
 • tapmalam
 • tapmalar
 • tapmalara
 • tapmalary
 • tapmalarynyň
 • tapmalaryň
 • tapmaly
 • tapmalydy
 • tapmalydygyna
 • tapmalydygyny
 • tapmalydyk
 • tapmalydym
 • tapmalydyr
 • tapmalydyrlar
 • tapmalyk
 • tapmalymy
 • tapmalyň
 • tapman
 • tapmanam
 • tapmandan
 • tapmandy
 • tapmandygy
 • tapmandygyny
 • tapmandylar
 • tapmandyr
 • tapmandyr-da
 • tapmandyrlar
 • tapmanlary
 • tapmanlygy
 • tapmansoň
 • tapmany
 • tapmarsyň
 • tapmarsyňyz
 • tapmaryn
 • tapmarys
 • tapmasa
 • tapmasagam
 • tapmasak
 • tapmasalar
 • tapmasam
 • tapmasaň
 • tapmasaňam
 • tapmasaňyz
 • tapmasy
 • tapmasyn
 • tapmaz
 • tapmazdy
 • tapmazdylar
 • tapmazdym
 • tapmazdyň
 • tapmazdyňyz
 • tapmazlar
 • tapmazlyga
 • tapmazlyk
 • tapmazymdan
 • tapmazyndan
 • tapmazyň
 • tapmaýan
 • tapmaýana
 • tapmaýanlardanmy
 • tapmaýanlygy
 • tapmaýanlygyndan
 • tapmaýar
 • tapmaýardy
 • tapmaýardylar
 • tapmaýarlar
 • tapmaýarmyň
 • tapmaýarsyň
 • tapmaýarsyňyz
 • tapmaýarsyňyzmy
 • tapmaýaryn
 • tapmaýarys
 • tapmaýyn
 • tapmaň
 • tapmyş
 • tapsa
 • tapsa-da
 • tapsagam
 • tapsak
 • tapsalar
 • tapsalaram
 • tapsam
 • tapsam-da
 • tapsamam
 • tapsana
 • tapsaň
 • tapsaň-da
 • tapsaňam
 • tapsaňyz
 • tapsyn
 • tapsynlar
 • tapsynmy
 • tapybam
 • tapyp
 • tapypdy
 • tapypdyk
 • tapypdylar
 • tapypdym
 • tapypdyr
 • tapypdyr-da
 • tapypdyrlar
 • tapypsyň
 • tapypsyňyz
 • tapyň
 • tapýan
 • tapýana
 • tapýanda
 • tapýandygy
 • tapýandygymy
 • tapýandygyna
 • tapýandygyny
 • tapýandyklaryna
 • tapýandyklaryny
 • tapýandyr
 • tapýanlaryň
 • tapýanlygy
 • tapýanlygyny
 • tapýanyny
 • tapýança
 • tapýar
 • tapýar-da
 • tapýardy
 • tapýardylar
 • tapýardym
 • tapýardyň
 • tapýarka
 • tapýarlar
 • tapýarlaram
 • tapýarsyňyz
 • tapýaryn
 • tapýarys