tüňňertmek tüň‧ňert‧mek işlik

Tüňňi etmek, tüňňi ýüzüni ýokary edip güberdip goýmak.

  • Egri agaçlary tüňňerdip jaýyň üstünde goýdular.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tüňňertmek - tüňňerdýär, tüňňerder, tüňňerdipdir.

ýeňse tüňňertmek

seret ýeňse

  • Ol ýeňsesini tüňňerdip, mekdebine gitdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sen bolsaň ýeňsäňi tüňňerdip ugrarsyň. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tüňňerder
  • tüňňerdip
  • tüňňertdi
  • tüňňertdi-de
  • tüňňertmek