tüňňermek tüň‧ňer‧mek işlik

 1. Galyp durmak, tüňňi bolmak, güberip durmak, çykyp durmak.

  • Onuň kebzesi edilýumak goýlan ýaly tüňňerip durdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Maňlaýy tüňňerip görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Kineli bolmak, öýkelemek.

  • Gyz gamly ýüzüni aşak salyp tüňňerdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • tüňňerdi
 • tüňňerip
 • tüňňermek