tüýsli tüýs‧li sypat

Görnüşli, hili.

  • Pylan ýerde bolanymyzda, pylan tüýsli damak berýärdiler, gowy naharlar berýärdiler -- diýip, bu burunlagyň agzyndaky hemişe nahar gürrüňidi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aral deňzinden, ötüp Wolgadan, ýedi-sekiz tüýsli derny gördüm. (Durdy Gylyç, Goşgular)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem tüýsli - tüýslüde, tüýslüler, tüýslüsi.


Duş gelýän formalary
  • tüýslüräk