tüýs tüýs 1 at

 1. Görnüş, keşp, sypat, reňk, ýüz.

  • Garaýagyz tüýsi-de bir hili gyzaryp gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Gylyk-häsiýet, boluş.

  • Ol bütinleý öňki tüýsüni ýitiripdir. Kuhnýadan tüýsüni üýtgedip çykan Aýgül onuň zähresini ýardy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem tüýs - tüýsüm, tüýsüň.

tüýs tüýs 2

Hakyky, hakykatdan, baryp ýatan, edil, hut.

 • Begenç tüýs şöhrata zerýän bir ýigit. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Özi hem köpçülik işlerine tüýs berlen adam. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Ol suw astynda ýüzüp bilýän bolsa, tüýs edermen boldugy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Sözleýär: -Ýoldaş! -- diýip, tüýs adam ýaly. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem tüýs - tüýsüm, tüýsüň.


Duş gelýän formalary
 • tüýsde
 • tüýsdedigini
 • tüýsdäki
 • tüýse
 • tüýsi
 • tüýsi-de
 • tüýsler
 • tüýslere
 • tüýsleri
 • tüýslerini
 • tüýsleriniň
 • tüýsleriň
 • tüýsli
 • tüýsünde
 • tüýsüne
 • tüýsüni
 • tüýsüniň
 • tüýsüň