tüýnük tüý‧nük

Gara öýüň uklaryny birleşdirýän ýokarky tegelek bölegi.

 • Tüýnükden düşýän Günüň şöhlesi onuň daraýy köýneginde, el işinde oýnaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Tütün, öýüň ýokarsyndaky tüýnükden hemmesi bir tüýnügiň astynda biri-birleri bilen ömürlik doganlaşdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tüýnük - tüýnügi.

ýarty tüýnük

Keçäniň gyrasyna tüýnüge meňzeş edilip salynýan ýarym tegelek gül, nagyş.


Duş gelýän formalary
 • tüýnüge
 • tüýnügi
 • tüýnügi-de
 • tüýnügimden
 • tüýnüginde
 • tüýnüginden
 • tüýnügine
 • tüýnügini
 • tüýnüginiň
 • tüýnügiň
 • tüýnügiňden
 • tüýnükde
 • tüýnükden
 • tüýnükler
 • tüýnükleri
 • tüýnüklerinden
 • tüýnüklerine
 • tüýnükleriniň
 • tüýnükli
 • tüýnüksiz