täsin

[täsi:n]

Örän geň, enaýy.

 • Pessaýlap öwüsýän ýaz şemalynyň ugruna ülpüldeşýän bu dürli maýsalaryň ýapraklaryndaky ululy-kiçili çygjagazlar, merjen-monjuklar we hünjüler ýaly bulduraşyp, maýsalarda täsin bir görnüş döreýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Men örän täsin bir hadysanyň üstünden bardym. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

täsin galmak

Bir zady görüp haýran galmak.

 • Bularyň şol günki özara ýaryşlary beýleki ýoldaşlaryny hem täsin galdyrdy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • täsinden
 • täsindi
 • täsindigini
 • täsindir
 • täsinem
 • täsiniň
 • täsinje
 • täsinlidir
 • täsinlige
 • täsinligi
 • täsinligindedir
 • täsinliginden
 • täsinligine
 • täsinligini
 • täsinliginiň
 • täsinligiň
 • täsinlik
 • täsinlikdi