syzdyrmak syz‧dyr‧mak işlik

 1. Kem-kemden süzüp geçirmek.

  • Çelek birneme suw syzdyrýar.

 2. Birine bir zady çala mälim etmek, duýdurmak.

  • Wüşi kel onuň bilen salamlaşyp, azajyk oturandan soň, Elliniň arza hakyndaky gürrüňini ona syzdyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • syzdyrandygy
 • syzdyrar
 • syzdyrardy
 • syzdyrardylar
 • syzdyrdy
 • syzdyrdym
 • syzdyrmadyk
 • syzdyrmadym
 • syzdyrmaga
 • syzdyrmak
 • syzdyrmakda
 • syzdyrmalary
 • syzdyrman
 • syzdyrmaýan
 • syzdyryp
 • syzdyrypdy
 • syzdyrypdyr
 • syzdyrýar
 • syzdyrýarlar