syrykmak sy‧ryk‧mak işlik

[sy:rykmak]

 1. Ýuwaşlyk bilen aşaklygyna akyp gitmek (suwuklyk hakda).

  • Sona garrynyň bozulandygyny aňyp, onuň ýaňagyndan syrygýan ýaşyny ak polotense bilen süpürdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ýerasty kölden syrygyp gaýdýan münlerçe çeşmeler şol batly suwa gelip goşulýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bar gürrüň bir ýere jemlenmek, bir işi amala aşyrmak üçin güýç, üns jemlenmek.

  • Onuň ähli gürrüňi ýaňy-ýakynda neşir edilen «Bahar» atly ýygynda syrykdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem syrykmak - syrygýar, syrygar, syrygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • syrygan
 • syryganyny
 • syrygar
 • syrygaýmalydygy
 • syrygybam
 • syrygyp
 • syrygypdy
 • syrygypdyr
 • syrygyň
 • syrygýan
 • syrygýandygy
 • syrygýandyr
 • syrygýanyny
 • syrygýar
 • syrygýardy
 • syrygýarlar
 • syrykdy
 • syrykdylar
 • syrykdyr
 • syrykjagyny
 • syryklary
 • syryklaryndan
 • syryklaryny
 • syryklarynyň
 • syryklaryň
 • syrykmak