sypdyrmak syp‧dyr‧mak işlik

 1. Tutup duran zadyňy goýbermek.

  • Bilmän, elimden ýüpi sypdyraýypdyryn.

 2. Halas etmek, goýbermek, boşatmak.

  • Tyçenko komissary sypdyryp bilse, ol özüniň heläkçiligini hiçbir zat hasap etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Haýsy-da bolsa bir zady ünsden düşürmek.

  • Bir-iki ýerde otur alamatyny hem sypdyrypdyryn. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 4. Bir gizlin syry, gürrüňi aýtmasyz ýerinde aýdyp ile äşgär etmek.


Duş gelýän formalary
 • sypdyran
 • sypdyrandygy
 • sypdyrandygyny
 • sypdyrany
 • sypdyranyna
 • sypdyrar
 • sypdyrarlar
 • sypdyrarly
 • sypdyraryn
 • sypdyrasy
 • sypdyraýan
 • sypdyraýdy
 • sypdyraýmasyn
 • sypdyraýsa
 • sypdyraýsaň
 • sypdyrdy
 • sypdyrdyk
 • sypdyrdylar
 • sypdyrdym
 • sypdyrdyň
 • sypdyrjak
 • sypdyrjaklarmy
 • sypdyrjakmy
 • sypdyrma
 • sypdyrma-da
 • sypdyrmady
 • sypdyrmadylar
 • sypdyrmadyň
 • sypdyrmaga
 • sypdyrmagamy
 • sypdyrmagy
 • sypdyrmajak
 • sypdyrmak
 • sypdyrmaly
 • sypdyrman
 • sypdyrmandy
 • sypdyrmandyr
 • sypdyrmanyň
 • sypdyrmaryn
 • sypdyrmarys
 • sypdyrmaz
 • sypdyrmazdy
 • sypdyrmazdylar
 • sypdyrmazdym
 • sypdyrmazlar
 • sypdyrmazlygyň
 • sypdyrmazlyk
 • sypdyrmazlykdy
 • sypdyrmaýan
 • sypdyrmaýardy
 • sypdyrmaýarsyňyz
 • sypdyrmaň
 • sypdyrsa
 • sypdyrsalar
 • sypdyrsaň
 • sypdyryp
 • sypdyrypdy
 • sypdyrypdylar
 • sypdyrypdyr
 • sypdyrypdyr-da
 • sypdyrypdyrlar
 • sypdyrypdyryn
 • sypdyrypdyrys
 • sypdyrypsyň
 • sypdyryň
 • sypdyrýança
 • sypdyrýar
 • sypdyrýarmy
 • sypdyrýarsyňyz