sylag at

[sy:lag]

 1. Birine edilýän, goýulýan hormat.

 2. Biriniň tapawutly zähmeti we ş. m. üçin berilýän nyşan, gymmatbaha zat.

  • Är-aýal kolhozda oňat işläp, her ýylda sylag alýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Aýtguly iň gowy demir ýolçulardan hasaplanyp, gyzyldan sagat sylag hem alypdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • sylaga
 • sylagam
 • sylagdan
 • sylagdyr
 • sylaglar
 • sylaglara
 • sylaglary
 • sylaglarydyr
 • sylaglarymyz
 • sylaglaryn
 • sylaglaryna
 • sylaglaryndan
 • sylaglaryny
 • sylaglarynyň
 • sylaglaryň
 • sylagly
 • sylaglydyr
 • sylagsyz
 • sylagsyzlyk
 • sylagy
 • sylagym
 • sylagymy
 • sylagymyzy
 • sylagymyň
 • sylagyn
 • sylagyna
 • sylagyndan
 • sylagyny
 • sylagynyň
 • sylagyň
 • sylagyňy
 • sylagyňyza