suwsuz suw‧suz sypat

 1. Düzüminde suwy az bolan, ter däl, gurak.

  • Suwsuz alma.

 2. Suwy bolup gutaran, suwy ýok (aryk, ýap, guýy we ş. m.).

 3. Suw içmän, suwa ýakylman, suwarylman, teşne.

  • Žiraf alty aýlap suwsuz ýaşap bilýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Balyk hem suwsuz oňarmy? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • suwsuzam
 • suwsuzdy
 • suwsuzdyr
 • suwsuzlaryň
 • suwsuzlyga
 • suwsuzlygy
 • suwsuzlygyndan
 • suwsuzlygyny
 • suwsuzlygynyň
 • suwsuzlygyň
 • suwsuzlygyňy
 • suwsuzlyk
 • suwsuzlykdan