suwly suw‧ly sypat

 1. Düzüminde suw köp bolan, der.

  • Munuň düýbünden önýän hasyly örän ter hem suwly bolýar, ýöne onuň suwdan başga tagamy ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Suwly alma.

  • Suwly üzüm.

 2. Suwy bar bolan, içinden suw akýan ýa-da içinde suw ýatan.

  • Oturymly ýaşaýyş ilki suwly ýerlerden başlanypdyr. («Edebiýat»)

  • Ol suwly ýabyň günbatar ýüzündäki gyradeň ösen gowaçalyga elini uzatdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem suwly - suwluda, suwlular, suwlusy.

erni suwly

seret erin

 • Erni suwly, hepbesiz -- diýip, özüne igenýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

suwsuz äkidip, suwsuz getirmek

Berk aldawa salmak, gaty aldamak.

ýüregi suwly

seret ýürek 1

 • Onuň ýüregi suwludy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • suwlady
 • suwlam
 • suwludyr
 • suwludyrlar
 • suwluja
 • suwlujady
 • suwlulardanam
 • suwlularyň
 • suwlulygy
 • suwlulygyna
 • suwlulygyny
 • suwlulygyň
 • suwlulyk
 • suwlurak