sowulmak so‧wul‧mak işlik

 1. Harçlanyp gutarylmak, sarp edilmek, harçlanmak.

  • Pul sowulmak.

 2. Bolup gutarmak, bolup geçmek (iş, waka we ş. m. hakda).

  • Gyş sowuldy, ýaz çykdy. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Hyýar sowlandan soň ýeri täzeden bejerip kartoşka ekdik. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Başga tarapa öwrülmek, ýoluňy, ugruňy üýtgetmek, aýlanyp geçmek.

  • Sizi we siziň okalgaňyzy göreýin diýip sowlaýdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sowulmak - sowlar, sowlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • sowlalyň
 • sowlan
 • sowlana
 • sowlanam
 • sowlandan
 • sowlandygy
 • sowlandygyny
 • sowlandyr
 • sowlanlaryndan
 • sowlanlygy
 • sowlansoň
 • sowlany
 • sowlanyna
 • sowlanyny
 • sowlar
 • sowlarly
 • sowlaryna
 • sowlarys
 • sowlaýmagy
 • sowlaýsa
 • sowlaýyn
 • sowlubam
 • sowlup
 • sowlupdy
 • sowlupdylar
 • sowlupdym
 • sowlupdyr
 • sowluň
 • sowuldy
 • sowuldy-da
 • sowuldygy
 • sowuldygyň
 • sowuldyk
 • sowuldylar
 • sowuldym
 • sowuldym-da
 • sowuldyň
 • sowuljagyny
 • sowuljak
 • sowuljakdygyny
 • sowulma
 • sowulmady
 • sowulmady-da
 • sowulmadyk
 • sowulmadylar
 • sowulmadyň
 • sowulmaga
 • sowulmagy
 • sowulmagyna
 • sowulmagynda
 • sowulmagyndan
 • sowulmagyny
 • sowulmagynyň
 • sowulmagyň
 • sowulmajagy
 • sowulmajak
 • sowulmak
 • sowulmakdygyny
 • sowulmaklygy
 • sowulmakçy
 • sowulmalar
 • sowulmaly
 • sowulmalydygyny
 • sowulman
 • sowulmandy
 • sowulmandygy
 • sowulmandyr
 • sowulmasalar
 • sowulmasy
 • sowulmaz
 • sowulmazmy
 • sowulmaýan
 • sowulmaýar
 • sowulmaň
 • sowulsa
 • sowulsa-da
 • sowulsaňyz
 • sowulsyn
 • sowulýan
 • sowulýandygy
 • sowulýandygyna
 • sowulýandygyny
 • sowulýanlygy
 • sowulýanlygyny
 • sowulýança
 • sowulýar
 • sowulýardy
 • sowulýarlar