sowmak sow‧mak işlik

 1. Harçlap gutarmak, sarp etmek, harçlamak.

  • Pulumyň hemmesini sowdum.

 2. Bir işi geçirmek, geçirip gutarmak.

  • Bar haýryny tap toýuňy sow! («Tokmak» žurnaly)

  • Toýumyzy sag-aman sowduk.

 3. Başga tarapa öwürmek, ugruny üýtgetmek.

  • Kakabaý sekiz sagatlap suwy öz ýerine sowýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol bir zady ýadyna salýan ýaly, başyny bir gapdala sowdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sowmak - sowdum, sowduň, sowupdyr.

başdan sowmak

seret baş 1

gürrüňi başga tarapa sowmak

seret gürrüň

 • Myrat geläýse, dessine gürrüňi başga tarapa baka sowardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

möwsümini sowmak

seret möwsüm

 • Sen ýöne tizräk şunuň ugruna çyk, şunuň bir möwsümini sowaly! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýüz sowmak

seret ýüz 1

 • Uly agasy henize çenli menden ýüzüni sowup ýörýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sowaly
 • sowalyň
 • sowan
 • sowana
 • sowanda
 • sowandan
 • sowandygyny
 • sowandyr
 • sowanlara
 • sowanlygy
 • sowanok
 • sowansoň
 • sowany
 • sowanyna
 • sowanyndan
 • sowanyny
 • sowanyň
 • sowanyňy
 • sowanyňyzyň
 • sowar
 • sowara
 • sowardy
 • sowardym
 • sowarlyk
 • sowarsyň
 • sowaryn
 • sowarys
 • sowasy
 • sowasyň
 • sowaý
 • sowaýan
 • sowaýdy
 • sowaýsa
 • sowdugym
 • sowdugyň
 • sowduk
 • sowdular
 • sowdum
 • sowduň
 • sowduňmy
 • sowdy
 • sowdy-da
 • sowgun
 • sowjagyny
 • sowjak
 • sowjaklaryny
 • sowma
 • sowmady
 • sowmaga
 • sowmagy
 • sowmagyň
 • sowmak
 • sowmakdan
 • sowmaklyga
 • sowmaklygyny
 • sowmaklyk
 • sowmakçy
 • sowmaly
 • sowmalydy
 • sowmalydygyny
 • sowmalyň
 • sowman
 • sowmanam
 • sowmany
 • sowmarys
 • sowmasy
 • sowmasyny
 • sowmaz
 • sowmazlygy
 • sowmazlyk
 • sowmaýanlygynda
 • sowmaýar
 • sowmaýardy
 • sowmaň
 • sowsa
 • sowsa-da
 • sowsak
 • sowsana
 • sowsaň
 • sowsun
 • sowup
 • sowupdy
 • sowupdyr
 • sowuň
 • sowýan
 • sowýandygyny
 • sowýar
 • sowýardy
 • sowýardylar
 • sowýarlar
 • sowýaryn
 • sowýarys